قرعه کشی از میان اعضا انجام خواهد شد.
www.telegram.me/irantormoz